Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Derksen Advies en Training is in de persoon van Jon Derksen lid van de Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkeling en Opleiden (Develhub).
1.2 Alle opdrachten die door Derksen Advies en Training worden aangenomen, worden uitgevoerd met inachtneming van de beroepscode. (zie:https://develhub.nl).
1.3 Opdrachten die in strijd zijn met de beroepscode worden niet aangenomen of gestaakt indien verdere uitvoering leidt tot conflicten met de beroepscode.
1.4 Indien een opdrachtgever van mening is dat Derksen Advies en Training niet conform de beroepscode handelt of heeft gehandeld, kan een klacht worden ingediend bij het bestuur van Develhub met een beroep op art. 20 van de statuten van de beroepsvereniging (Develhub Groenekanseweg 85 3737AC Groenekan).

2. Opdrachtaanvaarding
2.1 Een opdracht komt tot stand op basis van een mondeling of telefonisch intakegesprek.
2.2 Naar aanleiding van het intakegesprek verstrekt Derksen Advies en Training (bij voorkeur digitaal) een schriftelijke offerte aan de opdrachtgever. In de offerte zijn relevante condities opgenomen, zoals de voorgenomen inhoud van de uitvoeringsopdracht, de duur, de kosten, het aantal deelnemers, les- en werkmaterialen, de rol van betrokkenen, de wijze waarop deelnemers worden geïnformeerd, eventuele uitvoeringsdata en –locatie(s), wijze van evaluatie en nazorg, etc. 
2.3 Eventuele wijzigingen op de offerte worden door de opdrachtgever doorgegeven aan Derksen Advies en Training of de bij de offerte horende opdrachtbevestiging wordt door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend en geretourneerd. Een digitale retournering van de offerte en/of een mondelinge toezegging van de opdrachtgever geldt ook als een akkoordverklaring. Op afspraken over scholing en diensten geldt een bedenktermijn van 14 dagen voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers en voor iedere vorm van opdrachtverstrekking. Binnen deze termijn is annuleren mogelijk zonder kosten voor de opdrachtgever.

3. Wijziging en voortijdige beëindiging van een opdracht
3.1 Indien er zich tijdens de uitvoering van een opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke uitvoeringsovereenkomst afbreuk (kunnen) doen, vindt er overleg plaats tussen Derksen Advies en Training en de opdrachtgever. Zo nodig worden nieuwe afspraken gemaakt, die (bij voorkeur digitaal) schriftelijk worden bevestigd.
3.2 De opdrachtgever is gerechtigd om te allen tijde (desgevraagd schriftelijke) informatie op te vragen bij Derksen Advies en Training over de voortgang van een opdracht, hetgeen daarop zal worden verstrekt.
3.3 Indien het niet mogelijk is om naar aanleiding van voorkomende feiten of omstandigheden uitvoering van een opdracht voort te zetten, hebben zowel de opdrachtgever als Derksen Advies en Training het recht om een opdracht voortijdig te beëindigen. Derksen Advies en Training behoudt zich het recht voor om een compensatieregeling te treffen met de opdrachtgever in geval van aantoonbare inkomstenderving vanwege voortijdige beëindiging van een opdracht.
3.4 Derksen Advies en Training is in geval van aantoonbare overmacht nooit aan enige schadevergoeding gehouden.

4. Annulering van een opdracht
4.1 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever worden tot acht weken voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum geen kosten in rekening gebracht.
4.2 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever worden tot vier weken voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum geen kosten in rekening gebracht, behoudens eventueel gemaakte voorbereidings- en/of ontwikkelingskosten en kosten aan derden.
4.3 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever tussen vier weken en een week voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum worden 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.
4.4. Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever tussen een week voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum en de uitvoeringsdatum zelf worden alle overeengekomen kosten in rekening gebracht.
4.5 In geval van onvoorziene omstandigheden hebben zowel de opdrachtgever als Derksen Advies en Training het recht om, in goed overleg, een opdracht te verplaatsen naar een andere datum. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Derksen Advies en Training bovendien te allen tijde het recht om uitvoering van een opdracht te laten overnemen door derden.
4.6 Derksen Advies en Training is in geval van aantoonbare overmacht nooit aan enige schadevergoeding gehouden.

5. Uitvoering van een opdracht met en/of door derden
5.1 Het betrekken van derden bij uitvoering van een opdracht geschiedt in alle gevallen in overleg met de opdrachtgever.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1 De kosten worden maandelijks in rekening gebracht. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen met de opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet BTW-plichtig en brengt BTW dan ook niet aan opdrachtgever in rekening, tenzij van toepassing in situaties door de Belastingdienst opgelegd.
6.2 Facturen dienen binnen drie weken na de factuurdatum door de opdrachtgever te zijn voldaan.
6.3 Bij niet tijdige betaling is vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Bovendien kan Derksen Advies en Training zo nodig aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten, ten hoogte van 10% van het te incasseren bedrag.

7. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de training zijn gebruikt, zijn en blijven het eigendom van Derksen Advies en Training. Openbaarmaking kan der halve alleen geschieden na verkregen toestemming van Derksen Advies en Training
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van 7 van toepassing.

8. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid
8.1 Van Derksen Advies en Training mag worden verwacht dat in relatie tot de opdracht, de opdrachtgever en de organisatie die de opdrachtgever vertegenwoordigd, met grote zorgvuldigheid wordt omgegaan met rechtstreeks gegeven vertrouwelijke informatie of met informatie waarvan het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.
8.2 Derksen Advies en Training garandeert tegenover de opdrachtgever dat de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd. Deelnemers worden door Derksen Advies en Training zorgvuldig geïnformeerd over mogelijke risico’s die deelname met zich meebrengt en, indien relevant, wordt een uitgebreide veiligheidsinstructie gegeven. Indien deelnemers zich hier niet naar gedragen, aanvaard Derksen Advies en Training geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade.

9. Klachten en geschillen
9.1 Derksen Advies en Training ziet feedback als een belangrijk middel om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Derksen Advies en Training staat dan ook zeer open voor op- en aanmerkingen over de door geleverde diensten. Mocht er aanleiding zijn om een klacht in te dienen, dan hanteert Derksen Advies en Training daarvoor de volgende procedure:
Klachten over de diensten die Derksen Advies Training levert (zowel inhoudelijk, organisatorisch als administratief) bespreekt u in eerste instantie mondeling.
Gaat het om een klacht over een door Derksen Advies en Training in te zetten trainer, bespreekt u die klacht in eerste met de persoon zelf en informeert u Derksen Advies Training daarover.
Mocht dit voor u een onbevredigend resultaat hebben, dan dient u schriftelijk of per e-mail een formele klacht in bij Derksen Advies en Training.
Op schriftelijke klachten wordt binnen een periode van twee weken na ontvangst gereageerd. In samenspraak met de klager wordt aansluitend, binnen een periode van vier weken en binnen de gegeven kaders van de Algemene Voorwaarden, naar een oplossing gezocht.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen en/of beroep aan te tekenen tegen een geboden oplossing bij de beroepsvereniging voor leren: Develhub (zie ook 1.4). Na hoor- en wederhoor doet duitspraak. Tegen de uitspraak kan beroep worden aangetekend via het College van Beroep van de NVO2. De daarop volgende uitspraak is bindend voor Derksen Advies en Training. Klachten schorten eventuele betalingsverplichtingen niet op.
Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld en gedocumenteerd.
Klachtgegevens worden voor de duur van vijf jaar bewaard, waarbij het vertrouwelijke karakter onverminderd van kracht blijft.
9.2 Van een geschil is sprake indien een van de partijen dit in een aangetekend schrijven aan de wederpartij stelt. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de opdrachtbevestiging waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslist binnen het vestigingsgebied van Derksen Advies en Training door een bevoegd burgerlijke rechter, voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan. 

Derksen Advies en training is lid van Develhub

website Develhub voor meer informatie